Nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig, makahikayat lamang kayo ng kahit isang Hentil sa pananampalatayang Judio. 6) Ang mga pakinabang na dulot ng pagkamatay ni Cristo ay pag-aari ng mga magsisisi at mananampalataya sa Kanya. Manampalataya ka sa Panginoong Jesus, at maliligtas ka ... (Mga Gawa 16:31). Ang pagwawalang-bahala natin sa babalang ito ay isang malaking pakikipagsapalaran. At sinumang magsabi sa kanyang kapatid ng ‘Ulol ka’ ay nanganganib na ibulid sa apoy ng impierno. Talikuran mo ang mga mapandayang pangako ng kasalanan. Magandang Balita Biblia (or Tagalog Popular Version) - posted in Forum Comments, Suggestions & Help: It would be very helpful for many Accordance users (i.e. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat … Ito ay mapapasaatin kung atin itong pakamamahalin sa lahat ng bagay (Mateo 13:44). Ang ibig sabihin nito ay maaaring mapawalang-sala ng Diyos ang mga nagkasala at manatiling makatarungan (Mga Taga Roma 3:25-26). Mabuti pang iisa ang matang pumasok sa buhay kaysa dalawa ang mata ngunit mabubulid naman sa apoy ng impierno. (Mateo 23:33, si Jesus ang nagsasalita), Kung ang kamay mo ang magbubulid sa iyo sa pagkakasala, putulin mo. Wika ng Biblia Filipino. Si Yahweh ang Ating Pastol - Awit ni David. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti'y gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Kung ganoon, ang Diyos ay kumikilos sa iyong buhay. A Biblically-based community focused on prophetic truths revealing the imminent return of the Saviour. Oo, siya nga ang katakutan ninyo. Sa pamamagitan ng pagtangi natin sa ibang mga bagay nang higit sa Kanya. (Awit 119:89) 45. gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan. Awit 37:4-5 Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Mabuti pang mawalan ka ng mata kaysa may mata ka nga ngunit mabubulid naman sa impierno. Mga Awit 37. Is this recording useful? Sa oras na lahat tayo ay tumanggap bilang mga babaeng nakatakdang magpakasal sa Panginoon, tayo ay magniningning sa pagmamahal na makikita ng lahat ng tao. 3) Lahat tayo ay nabigo sa ating tungkulin na luwalhatiin ang Diyos. Delikado pa ring manirahan noon sa Cambodia, pero alam kong iilan pa lang sa sampung milyong tagaroon ang nakarinig ng mabuting balita … Ito ay kaloob na walang bayad (Mga Taga Roma 3:24). 7:07. Pakilagay ang sumusunod na pahayag sa lahat ng kopya na inyong ipapamahagi: Isinulat ni John Piper. (Mga Awit 37:4), Dalhin ninyo ang mga anak kong lalaki mula sa malayo at ang mga anak kong babae mula sa mga dulo ng daigdig, ... ang mga nilikha ko para sa aking kaluwalhatian ... (Isaias 43:6-7). MAGANDANG BALITA NGAYON – SABADO NG IKA-31 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON. Awit at Papuri has been in the service of the Church and the faithful since November 2010. Dahil dito, ang pangunahing tungkulin natin ay ipamalas ang kahalagahan ng Diyos sa pamamagitan ng ating lubos na kasiyahan sa kabuuan Niya para sa atin. Kung tayo ay nilikha ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian, maliwanag na dapat tayong mamuhay para sa Kanyang ikaluluwalhati. Ang salitang “impiyerno” ay ginamit sa Bagong Tipan ng labing-apat na ulit—at sa labindalawang ulit nito si Jesus mismo ang nagsasalita. Awit ng Pagtatagumpay Purihin# Cro. "Magkaroon ka ng kasiyahan sa PANGINOON at ibibigay niya sa iyo ang mga hangarin ng iyong puso." Ang nakatutuwang balita ay ito: hindi magkasalungat ang kagalakan natin at ang kabanalan ng Diyos. Ang pinakadakilang pagtatanghal ng kaluwalhatian ng Diyos ay nag-uugat sa malalim na pagkalugod ng Kanyang mga nilalang sa kabuuan Niya bilang Diyos. Magandang Balita Biblia 5,491 views. Papuri sa Mapayapang Pagkakaisa - Isang Awit ng Pag-akyat upang Sumamba. (Mateo 18:9, si Jesus ang nagsasalita), Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo! Mga Awit 20:9, 84:8, 103:5. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Humanap ka ng iglesyang nananalig sa Bibliya at simulan mong sumamba at lumago doon kasama ng ibang mga taong nagmamahalaga kay Cristo nang higit sa lahat ng bagay (Mga Taga Filipos 3:7). Awit 34:15 Mga mata ni Yahweh, sa mat'wid nakatuon, sa kanilang pagdaing, lagi siyang tumutugon. 5:13; 7:3; Ez. (Marcos 9:43, si Jesus ang nagsasalita), At kung ang paa mo ang magbubulid sa iyo sa pagkakasala, putulin mo. Ang iyong sarili'y sa kanya italaga, tutulungang ganap kapag ika'y nagtiwala. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang; pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan, at inaakay niya sa tahimik na batisan. 4) Tayong lahat ay nasa ilalim ng makatarungang hatol ng Diyos. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Langis ng olibo, ang nakakatulad at nakakawangis, sa ulo at balbas nitong si Aaron kapag ipinahid, umaagos ito't nababasâ pati ang suot na damit. Font Size. Mabuti pang mawalan ka ng mata kaysa may mata ka nga ngunit mabubulid naman sa impierno. Nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig, makahikayat lamang kayo ng kahit isang Hentil sa pananampalatayang Judio. Halimbawa, naranasan niya ang kagalakan ng pag-abot sa puso ng mga tao sa pamamagitan ng mabuting balita at ng pagpapanatili ng katapatan sa harap ng pagsubok. Talikuran mo ang mga mapandayang pangako ng kasalanan. “I praise and thank our Almighty God that, through PBS, I now own a Poimen version of MBB (Magandang Balita Biblia) in the national language of the Philippines – Tagalog. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. kawikaan sa bibliya in english kawikaan sa bibliya in english. Para sa Panginoon ang talikdan tayo ay sumasalungat sa Kanyang katangian. Ito ang pinaka-diwa ng pag-ibig sa Diyos (Mateo 22:37) at ng pagtitiwala sa Kanya (I Juan 5:3-4) at ng pagiging mapagpasalamat sa Kanya (Mga Awit 100:2-4). 2) Ang lahat ng tao ay dapat mamuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Nilikha Niya tayo upang Siya ay lubusang maluwalhati sa atin kapag tayo ay lubusang nasisiyahan sa Kanya. Ang ibig sabihin nito ay maaaring mapawalang-sala ng Diyos ang mga nagkasala at manatiling makatarungan (Mga Taga Roma 3:25-26). It is the first Filipino website to publish and offer complete Daily Tagalog Mass Readings online. Ito ang pinakabuod ng pagsamba sa mga diyus-diyusan (Mga Taga Roma 1:21-23). “Ang sumasampalataya sa akin,” sabi ni Jesus, “ay hindi na mauuhaw kailanman” (Juan 6:35). ... ng buhay; sa iyong harapan pupuspusin mo ako ng kagalakan, ang kaligayahang walang hanggan sa kanan mong kamay.” (Mga Awit 16:11) ... ©1986 ng Manila International Bible Society. Ang katakutan ninyo’y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impierno. Higit na mabuting mapunta ka sa langit na putol ang iyong mga paa kaysa dalawa ang paa mo ngunit ihahagis naman sa impierno. Ito ay nakasisindak na paghamak sa kadakilaan ng Diyos (Jeremias 2:12-13). Nagpayunir agad ako pagkatapos kong mag-aral. 748,553 likes. Ito ang pinakabuod ng pagsamba sa mga diyus-diyusan (Mga Taga Roma 1:21-23). Mula nang pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, naging matindi ang ating pagtanggi sa Diyos bilang tanging kayamanang nakapagbibigay ng buo at tunay na kasiyahan (Mga Taga Efeso 2:3). Ang Sermon sa Bundok - Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Isang araw, si Jacob ay nakatanggap ng hindi magandang balita! Ang “pananampalataya” ay ang pagkakaroon ng kasiyahan sa lahat ng ipinangako ng Diyos sa atin kay Jesus. panginoon The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. (Mga Awit 37:4) 1) Tayo ay nilalang ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. Ang ating tungkulin ay nagmumula sa Kanyang tangkain. “Ipinabatid mo sa akin ang daan ng buhay; sa iyong harapan pupuspusin mo ako ng kagalakan, ang kaligayahang walang hanggan sa kanan mong kamay.” (Mga Awit 16:11), Ang mga pagbanggit sa salitang “impiyerno” o “impierno” sa Bagong Tipan, Datapuwat sinasabi ko ngayon, Sinumang mapoot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Hindi natin kayang kitain ang ating kaligtasan. Kaya magsisi na kayo ngayon at magbalik-loob sa Dios. ... Awit 37:4. 12:1-15. na katha ni David, upang awitin ng Punong Mang-aawit, nang siya ay pagwikaan ni Propeta Natan tungkol kay Batsheba. “Bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas” (Mga Taga Roma 10:13). It is God’s plan for preserving us and bringing us safely to glory. ... (Awit 37:4). Tayo ay nilikha ng Diyos upang palakihin ang kadakilaan Niya—tulad ng pagpapalaki ng mga teleskopyo sa mga bituin. At ang salitang ito ang Magandang Balitang ipinangaral sa inyo. Itigil. Ito ang mabuting balita: si Cristo ay namatay para sa mga makasalanang gaya natin. 5:8; 12:2 ) Talakayin natin ang ilang aspekto ng buong-panahong paglilingkod na magdudulot sa iyo ng masidhing kaligayahan. Nilikha Niya tayo upang Siya ay lubusang maluwalhati sa atin kapag tayo ay lubusang nasisiyahan sa Kanya. Julian Duckworth . Study the Inner Meaning Chapter summary. Mga Awit 37:4. Naalala mo ba sa Mga Awit 37:4 ay sinabi na, “Magpakaligaya ka naman sa Panginoon; At bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso.”? Pakilagay ang sumusunod na pahayag sa lahat ng kopya na inyong ipapamahagi: Isinulat ni John Piper. (Selah) RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. Mabuti pang mawala ang iyong kamay kaysa mahulog ka sa impierno na buo ang katawan. Tumawag ka kay Jesus upang iligtas ka sa pagbabagabag at sa kaparusahan at sa pang-aalipin ng kasalanan. Mga Awit 37:3-4 RTPV05. Ang Kahihinatnan ng Masama at ng Mabuti Katha ni David. (Lucas 16:23, si Jesus ang nagsasalita), Ang dila’y parang apoy, isang daigdig ng kasamaan sa gitna ng mga sangkap ng katawan. (Santiago 3:6, si Santiago ang nagsasalita), Maging ang mga anghel na nagkasala’y hindi pinatawad ng Dios, ibinulid sila sa impierno, ikinulong sa madilim na mga yungib upang ilaan sa kahatulan. Kung tayo ay nilikha ng Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian, maliwanag na dapat tayong mamuhay para sa Kanyang ikaluluwalhati. Knowing Matthew 10:32-33, I read and study the Bible so that I will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes. Acne. Kung tayo ay lubusang nasisiyahan sa kabuuan ng Diyos para sa atin kay Jesus, Siya ay ating itinatanghal bilang pinakadakilang Kayamanan sa lahat. Mabuti pang magpunta ka sa langit na putol ang iyong kamay kaysa may dalawa kang kamay ngunit mapupunta naman sa impierno na ang apoy ay hindi namamatay kahit kailan. Sa pamamagitan ng pagtangi natin sa ibang mga bagay nang higit sa Kanya. All of our resources exist to guide you toward everlasting joy in Jesus Christ. Si Jacob ay nagsagawa ng pinakamahalagang kapasyahan niya sa buhay: "Kung si Esau ay darating sa kinabukasan, kinakailangang makipagkasundo ako sa Diyos ngayong gabi.!" Kailanman hindi tayo maaring maging karapatdapat dito (Mga Taga Roma 4:4-5). Ang kaligtasan ay ayon sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya (Mga Taga Efeso 2:8-9). “Bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas” (Mga Taga Roma 10:13). Pagkaupo niya lumapit ang kanyang mga alagad at siya'y nagsimulang magturo sa kanila. Kung nais ninyo ng “exception” sa mga kahilingang ito, kailangang humingi kayo ng karagdagang pahintulot mula sa Desiring God. Mga Taga-Roma 8:28 [28]Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa kanya, silang mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Tayo ay nilikha ng Diyos upang palakihin ang kadakilaan Niya—tulad ng pagpapalaki ng mga teleskopyo sa mga bituin. Website: http://www.desiringGod.org. Sa pag-uwi sa Diyos matatagpuan ang lahat ng malalim at walang-hanggang kasiyahan. siyá’y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa … Nilikha Niya tayo upang itanghal ang Kanyang kabutihan at katotohanan at kagandahan at karunungan at katarungan. Regular, disciplined Bible intake is not optional for God’s people. ... Ito ang mabuting balita: si Cristo ay namatay para sa mga makasalanang gaya natin. Pansinin kung paano tayo binabalaan ng pambungad na mga salita ng Awit 37 sa potensiyal na panganib na ito: “Huwag kang mag-init dahil sa mga manggagawa ng kasamaan. Higit na mabuting pumasok ka sa kaharian ng Dios na iisa ang mata kaysa may dalawang mata ngunit ibubulid sa impierno. Sa pamamagitan ng ating kawalan ng utang na loob, di-pagtitiwala, at pagsuway sa Kanya. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Salin. (Mateo 5:22, si Jesus ang nagsasalita), Kaya, kung ang mga mata mo ang mag-aakay sa iyo sa pagkakasala, dukitin mo. At kung mahikayat na’y ginagawa ninyong masahol pa kaysa inyo, kaya’t nagiging ibayo ang dahilan para siya’y parusahan sa impiyerno. Nilikha Niya tayo upang itanghal ang Kanyang kabutihan at katotohanan at kagandahan at karunungan at katarungan. This is a parallel translation of the Good News Bible using the functional or dynamic …