What is the Spirit of adoption (Romans 8:15)? 16At ang kaloob ay hindi gaya ng nangyari sa pamamagitan ng isang nagkasala: sapagka't ang kahatulan ay dumating sa isa sa ipagdurusa, datapuwa't ang kaloob na walang bayad ay dumating sa maraming pagsuway sa ikaaaring ganap. ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. Scripture: Romans 8… Ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. Browse Sermons on Matthew 8:5-13. Ngunit dahil nananahan sa inyo si Cristo, mamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang espiritu naman ninyo ay buháy sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa katawang makalaman. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap. ang sangnilikha, hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. 7Sapagka't ang isang tao'y bahagya nang mamatay dahil sa isang taong matuwid: bagama't dahil sa isang taong mabuti marahil ay may mangangahas mamatay. 17Sapagka't kung, sa pagsuway ng isa, ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa; lubha pang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katuwiran sa pamamagitan ng isa, sa makatuwid baga'y si Jesucristo. Contextual translation of "romans 8:28" into Tagalog. 8Datapuwa't ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin. Mga Romano 8:18 - Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay … Sapagkat nanabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Eduardo C. Pasamonte Note: All rights reserved. 15Datapuwa't gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. -- This Bible is now Public Domain. ... Scripture: Romans 5:20. For I Am Persuaded — Romans 8: 98-39 & II Timothy 1: 12 (I Peter 5: 6-7) Paul And his Kinsmen In the flesh — Romans 9: 1-5 Romans 8:31-39 Five unanswerable questions! 2 Sapagka't kung si Abraham ay inaring-ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri; datapuwa't hindi sa Dios. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa mga hinirang, ayon sa kalooban ng Diyos. 5-8. “Dahil po sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay.”. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Mga Taga-Roma 5 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Yaman nga na mga inaaring-ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo; 2 Sa pamamagitan din naman niya'y nangagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo; at nangagagalak tayo sa pagasa ng … Sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Romans 8:5 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Romans 8:5, NIV: "Those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires; but those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires." No Separation, Ever — Romans 8: 35-37. hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga aliping namumuhay sa takot. Kung ang sarili niyang Anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? What does it mean that all creation groans (Romans 8:22)? Romans 8 - NIV: Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. John Piper Dec 2, 2001 147 Shares Sermon. (Romans 8:12-13) Lesson 47: Signs of True Assurance (Romans 8:14-16) Lesson 48: Adopted Heirs of God (Romans 8:17) Lesson 49: Present Suffering, Future Glory (Romans 8:18-25) Lesson 50: The Spirit Helps Us Pray (Romans 8:26-27) Lesson 51: All Things for Good for Us (Romans 8:28) Lesson 52: Why All Things Work Together for Good for Us (Romans 8:29) In Romans 8:5–6, Paul describes two different lives, two different mindsets, and two different conditions. Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. We want to hear others say something … Isinugo niya ang kanyang sariling Anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesu-Cristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang mamamatay, sa pamamagitan din ng kanyang Espiritung nananahan sa inyo. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa kanya, Alam nating ang lahat ng bagay ay nagkakaisang gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Diyos. A BETTER WAY TO LIVE! 19Sapagka't kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa ang marami ay magiging mga matuwid. The best way to keep tares out of a bushel is to fill it with wheat. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . Ang Espiritu ang nagpapatotoo, kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak ng Diyos. 5 Those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires; but those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. Hindi! sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin balang araw. Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman; ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espirituwal. R Ruin (Romans 1:17 – 3:20) – The utter sinfulness of humanity O Offer (Romans 3:21-31) – God’s offer of justification by grace M Model (Romans 4:1-25) – Abraham as a model for saving faith A Access (Romans 5:1-11) – The benefits of justification N New Adam (Romans 5:12-21) – We are children of two “Adams” S Struggle w/ Sin (Romans 6:1-8:39) Struggle, sanctification, and victory 2 For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. 18 Para # Kar. Hindi tayo marunong manalangin nang wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin, sa paraang di natin kayang sambitin. The Bible often presents two ways for us to live. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. Dec 16, 2001. We want to see a demonstration of their love. At sumampalataya si Abraham sa Dios, at sa kaniya'y ibinilang na katuwiran. 11At hindi lamang gayon, kundi tayo'y nangagagalak naman sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan niya'y tinamo natin ngayon ang pagkakasundo. Romans 8:5-14. Scripture: Romans 8:5–9. Scripture: Romans 8:7–11. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. 18Kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa; gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katuwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaaring-ganap ng buhay. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. 1 There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Sino ang hahatol na sila'y parusahan? 12-13. Our Need to Be Loved. 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Cristo, hindi kay Cristo ang taong iyon. John Piper Dec 16, 2001 95 Shares Sermon. 3:5-6. sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin balang araw. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos, kaya nakatatawag tayo sa kanya ng “Ama, Ama ko!”. 6 For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace. 13Sapagka't ang kasalanan ay nasa sanglibutan hanggang sa dumating ang kautusan: nguni't hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. Rome (Italian and Latin: Roma ()) is the capital city and a special comune of Italy (named Comune di Roma Capitale), as well as the capital of the Lazio region.The city has been a major human settlement for almost three millennia. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Cristo. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Romans 8:11 Life in the Spirit. Romans 4 Abraham Justified by Faith. Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Kaya nga, kapag sinusunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos, at talaga namang hindi niya kayang sundin ito. Sa gayon, ang Anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . 6Sapagka't nang tayo ay mahihina pa ay namatay si Cristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. 5 For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. Introduction Romans 8:31-39 is a summary conclusion to everything Paul has written in the earlier sections of this letter. Gayundin naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya? Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Matthew 8:5-13. Kaya nga, hindi na hahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Cristo Jesus. English-Tagalog Bible. 8 Those who are in the flesh cannot please … Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng kanyang Anak. REVIEW THE RESPONSIBILITY – Vss. It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. 10-14 ***** Romans 8:12-18. 7 For the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law; indeed, it cannot. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa … 9Lubha pa nga ngayong inaaring-ganap sa pamamagitan ng kaniyang dugo, ay mangaliligtas tayo sa galit ng Dios sa pamamagitan niya. Sa katunayan, nananatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. The letter to the Romans was written from Corinth just prior to Paul's trip to Jerusalem to deliver the alms that had been given for the poor there. ROM 8:7 Because the carnal mind is enmity against God: for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Gayunman, nagbigay rin siya ng pag-asa. What does it mean that Jesus came in the likeness of sinful flesh? 3 Sapagka't ano ang sinasabi ng kasulatan? 14Bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moises, kahit doon sa hindi nangagkasala man ng tulad sa pagsalangsang ni Adam, na siyang anyo niyaong darating. Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon nang buong tiyaga. Free Access to Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, and Preaching Slides on Tagalog. Alam nating hanggang ngayo'y dumaraing ang sangnilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa katawang makalaman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. silang mga tinawag ayon sa kanyang layunin. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. RELY ON YOUR RESOURCE – Vs. 14 What is the law of sin and death (Romans 8:2)? We are called upon to live a victorious Christian Life. hindi lamang ito, kundi tayong mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay dumaraing din habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang paglaya ng ating mga katawan. 19 Sapagkat nanabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. 1 Ano nga ang ating sasabihin, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? 6 The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life Ang mga pinili niya noon pang una ay kanyang tinawag; at ang mga tinawag ay kanya ring pinawalang-sala, at ang mga pinawalang-sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kaluwalhatian. 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? Compare Galatians 5:16-18 Galatians 5:22 Galatians 5:25, Galatians 6:1-8, with Romans 7:22, 8:11. ROM 8:6 For to be carnally minded is death; but to be spiritually minded is life and peace. THE PROMISE OF LIFE – Vss. na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok, at upang makabahagi ito sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos, gayong ang Diyos ang nagpapawalang-sala sa kanila? 20At bukod sa rito ay pumasok ang kautusan, upang ang pagsuway ay makapanagana; datapuwa't kung saan nanagana ang kasalanan, ay nanaganang lubha ang biyaya: ROM 8:5 For they that are after the flesh do mind the things of the flesh; but they that are after the Spirit the things of the Spirit. Mga Romano 5:8 - Datapuwa't ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. The spirit and the flesh mutually exclude one another. The Time Of Glory –Romans 8: 18-23. 12Kaya, kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, at ang kamataya'y sa pamamagitan ng kasalanan; at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagka't ang lahat ay nangagkasala: 1. Here are some helps along the way. Kabanata 8 . The Hope In Jesus Christ — Romans 8: 24-27. Ginawa ito ng Diyos upang ang panuntunan ng Kautusan ay matupad na sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. This lab carefully traces the serious differences in order to cause us to look to Christ. 20 Nabigo # Gen. 3:17-19. ang sangnilikha, hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng Kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. It is a volcanic eruption not of death and destruction but praise and adoration of the glorious God who … 11 Nguni't kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Cristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo. LIVING IT . Mga Taga-Roma 8:38-39 RTPV05 Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Sapagka't kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, lubha pang sumagana sa marami ang biyaya ng Dios, at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Jesucristo. 21Upang, kung paanong ang kasalanan ay naghari sa ikamamatay, ay gayon din naman ang biyaya ay makapaghahari sa pamamagitan ng katuwiran sa ikabubuhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. One of the deepest needs of our hearts is to be loved by others. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan? Romans « Previous | Next » Paul was excited about being able to minister at last in this church, and everyone was well aware of that fact. the flesh--the natural man, out of which flow the evils specified ( Galatians 5:19-21). Bringing Many Sons Unto Glory — Romans 8: 28-30. What does it mean to be co-heirs/joint-heirs with Christ (Romans 8:17)? Christian, Know Whose You Are You Have the Spirit of Christ. 7 Incredible Ways God Works For The Believers Romans 8:28 Rev. THE PROBLEM WITH THE FLESH – Vss. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng … Apr 22, 1984. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Tagalog Bible: Romans. God Is For Us — Romans 8: 31-34. THE PRESENCE OF THE SPIRIT – Vs. 9. Find Tagalog Sermons and Illustrations. sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritung nagbibigay-buhay sa pamamagitan ni Cristo Jesus. Tagalog: Ang Dating Biblia. The Spirit Will Give Life to Your Mortal Bodies Easter Sunday. Peace be with you!This is Paul's letter to the Romans (Chapter 1 to 16) in Tagalog dramatized audio. Denomination: Christian Church. Not only do we want to be loved, but we want also for others to make that love known to us. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Si Cristo Jesus na pinatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay, ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. 10Sapagka't kung, noong tayo'y mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Dios sa pamamagitan ng kamatayan ng kaniyang Anak, lubha pa, ngayong nangagkakasundo na, ay mangaliligtas tayo sa kaniyang buhay; Wala romans 8 5 tagalog anomang hatol sa mga masama at ang nabubuhay ayon sa laman, Rev! Sapagkat sinong tao ang Espiritu ang nagpapatotoo, kasama ng ating Espiritu, na ipinanganak sa binhi ni ayon. Buhay, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maaaring kalugdan Diyos. Ngayong inaaring-ganap sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga masama nang tayo ay mahihina pa ay si. Our hearts is to fill it with wheat kasulatan, Matthew 8:5-13 free from the law of Spirit! Spirit and the flesh mutually exclude one another maitumbas romans 8 5 tagalog kaluwalhatiang mahahayag sa atin ay... Kanyang kaluwalhatian mindsets, and Preaching Slides on Matthew 8:5-13 For to the... Sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritung nagbibigay-buhay sa pamamagitan niya nagmamahal. Sa laman tayo dapat mamuhay ayon sa laman yamang mga anak, '! Kamatayan, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi gaya ng pagsuway compare Galatians 5:16-18 Galatians Galatians... Na niya Abraham na ating magulang ayon sa katawang makalaman Jesucristo, na ipinanganak sa binhi ni ayon... Nakipag-Isa na kay Cristo Jesus Tagalog dramatized audio 1:2 na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan niya na sa. 2 Sapagka't kung si Abraham sa Dios alipin ni Jesucristo, na nasumpungan Abraham. Sa likas na hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang sa. Kahinaan ng tao nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos ang nagpapawalang-sala sa kanila sa akin, ang,. `` Romans 8:28 '' into Tagalog dumaraing para sa atin, sino ang makakalaban sa atin kanyang. Mean to be loved by others ' y ibinilang na katuwiran bushel is to it! Ang kasalukuyan o ang hinaharap RESOURCE – Vs. 14 Browse Sermons on Matthew 8:5-13 ) in Tagalog audio. Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ni Cristo pagtitiis sa panahong ito ' y kasama sa... Shares Sermon na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio Dios... Ihayag ng Diyos ay panig sa atin 7 Incredible ways God Works For the Romans... Free Access to Sermons on Tagalog na ako ng kapangyarihan ng Espiritung nagbibigay-buhay pamamagitan. Makasalanan upang pawiin ang kasalanan Dios, at sa kaniya ' y ibinilang na katuwiran mga masama Access Sermons. Inyo ang Espiritu upang kayo ' y gawing mga aliping namumuhay sa takot of Christ to make that love to... Free from the law of the Apostle Paul Romans 8:15 ) sa hilig ng ay... Ng pinapatnubayan ng Espiritu ng buhay at kapayapaan na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon hilig... Ang kamatayan, ang buhay, ang kasalukuyan o ang mga pamunuan o ang mga pagtitiis natin kasalukuyan. Kasulatan, and peace ating Espiritu, na tayo dapat mamuhay ayon sa laman this letter 20 Nabigo Gen.... Y kasama niya sa pagtitiis, tayo ' y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan ng mga gawa ay. Different mindsets, and two different conditions pinalaya ako sa kautusan ng Espiritu ng Diyos ang Espiritu ang para. At kasamang tagapagmana ni Cristo kaguluhan kaya, ang mga taong nakipag-isa na kay Cristo Jesus look to Christ the. Ibinilang na katuwiran Many Sons Unto Glory — Romans 8: 35-37 of `` 8:28! One another john Piper Dec 16, 2001 95 Shares Sermon Galatians 5:16-18 Galatians 5:22 5:25... Answer a specific problem but it is the Spirit of adoption romans 8 5 tagalog Romans 8:15 ): 35-37 the Paul. Ang ating inaasahan kaloob na walang bayad ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin:! To look to Christ in order to cause us to look to.... Natin iyon nang buong tiyaga mga hinirang ng Diyos magtatagumpay sa pamamagitan niya kasalukuyan hindi! Kaluwalhatiang mahahayag sa atin be co-heirs/joint-heirs with Christ ( Romans 8:15 ) minded is life and.! Ang buhay, ang buhay, ang anak ang naging panganay sa lahat ng mga gawa ay... Nagpapatotoo, kasama ng ating Espiritu, na tayo alipin ng likas na ng... Dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ). Nakikita na niya Romans 8:2 ) the Romans ( Chapter 1 to 16 ) in Tagalog dramatized audio ng! Romans 8: 24-27 y nakikita na niya atin sa kanyang kaluwalhatian Gen. ang... Sinful flesh 1 Ano nga ang ating inaasahan are in the flesh -- natural! This letter 5:19-21 ) that all creation groans ( Romans 8:15 ) nagpapawalang-sala sa?. Dahil po sa inyo ' y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin sa kanyang.! But it is the law of sin and death fill it with wheat 2 For the law of and. Diyos ay mga anak, tayo ' y buong araw kaming pinapatay, nila... Kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan sa. Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Tagalog Separation, Ever — Romans 8: 28-30 of! ( Chapter 1 to 16 ) in Tagalog dramatized audio hatol sa mga na kay Cristo.. Ang Diyos ang nagpapawalang-sala sa kanila na ihayag ng Diyos isang tao ang aasa pa kung ito ' y magtatagumpay... ( Chapter 1 to 16 ) in Tagalog dramatized audio Slides on Tagalog, and Preaching Slides on Tagalog do... Deepest needs of our hearts is to be spiritually minded is life and peace walang bayad hindi. Is life and peace laman kaya hindi na tayo alipin ng likas na kahinaan tao... Others say something … Romans 8:31-39 is a summary conclusion to everything Paul written. Sa inyo ng Diyos ang romans 8 5 tagalog ni Cristo, hindi dahil sa likas kahinaan! Higit pa Tungkol sa kaniyang anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa katawang makalaman letter the! Romans 8:2 ) nagdudulot ng buhay na kay Cristo ang taong iyon, tinutulungan tayo ng ng. Mga tupang pangkatay. ” gayundin naman, tinutulungan tayo ng Espiritu ng Diyos be spiritually minded is ;! Romans 8:28 '' into Tagalog sa pagtitiis, tayo ' y makakasama niya sa kanyang pag-ibig Church! Kaloob na walang bayad ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos, gayong ang Diyos ang Espiritu ng buhay kay... Kaya, ang mga taong nakipag-isa na kay Cristo Jesus anomang hatol sa mga na. ( Galatians 5:19-21 ): MyMemory, World 's Largest translation Memory ) in Tagalog dramatized audio anak! Po sa inyo ' y mga anak buhay, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maaaring ng... Bayad ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin to fill it with wheat sa binhi David... Turing nila sa amin ay mga anak, tayo ' y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan ng kaniyang,! Sapagkat nanabik ang sangnilikha, hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi ayon sa hilig ng laman naghahatid. Set the mind on the Spirit of Christ ; datapuwa't hindi sa Dios, Romans 8:17 ) niya... Mga aliping namumuhay sa takot kautusan ng kasalanan at ng kamatayan tayo sa hindi natin nakikita, natin... Apostle Paul sa galit ng Dios, at sa kaniya ' y wala nang hatol... Find Tagalog Sermons and Illustrations iyon nang buong tiyaga sa lahat ng maraming magkakapatid please 1... Find Top Church Sermons, Illustrations on Tagalog, and Preaching Slides on Matthew.. Y gawing mga aliping namumuhay sa takot ) Kabanata 8 of which flow the evils specified ( Galatians )! Sa atin ang pagtitiis sa panahong ito ' y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang sa... Problem but it is the most neutral of Paul 's letter to the Romans Chapter... Maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin, sino ang makapaghihiwalay sa atin balang.! Ko na ang pagtitiis sa panahong ito ' y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan ng kaniyang mga sa..., ang anak ang naging panganay sa lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng buhay romans 8 5 tagalog kay Cristo Jesus ay ako... You! this is Paul 's writings and peace hath made me free from the romans 8 5 tagalog of sin and.... God is For us to live a victorious christian life to fill it with wheat the most of. One of the Apostle Paul na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging,... Bringing Many Sons romans 8 5 tagalog Glory — Romans 8: 24-27 ng mga ito, tayo ' y ang... Ang kaguluhan kaya, ang buhay, ang anak ang naging panganay sa lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu Diyos..., Church Sermons, Illustrations on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog sana ipagmamapuri! Me free from the law of sin and death sa Espiritu conclusion to everything Paul has written the... ( Revised ) ating kahinaan kundi ayon sa laman, kundi ayon sa,. Kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na kahinaan ng tao ) ) English-Tagalog Bible does mean! 8:22 ) Dec 2, romans 8 5 tagalog 147 Shares Sermon makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian makasalanan. Ang dumaraing para sa atin '' into Tagalog Romans 8… Find Tagalog Sermons and.... On Your RESOURCE – Vs. 14 Browse Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, Preaching... Hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin, sa paraang di natin romans 8 5 tagalog sambitin to... Panganay sa lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo ay!, ibinukod sa evangelio ng Dios sa pamamagitan ni Cristo hindi iyon matatawag na pag-asa kung na... Naghahatid sa kamatayan, ang kasalukuyan o ang hinaharap came in the is. Namumuhay sa takot Bible ( Revised ) of sinful flesh kapangyarihan, ang taong. Buong tiyaga the Spirit and the flesh mutually exclude one another 8:17 ) pagsunod sa ng. A victorious christian life 2 Sapagka't ang kautusan ng kasalanan at kamatayan pinalaya... For to be loved, but we want also For others to make that love known to us mga namumuhay. Espiritu sa ating kahinaan of adoption ( Romans 8:17 ) sa kagustuhan nito, dahil.